قیمت گذاری

سبک یک قیمت ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.

اصول

38000 تومان

23000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • Maximize tax deductions
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • گزارش را اجرا کنید
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • Manage Bills

شروع ساده

51000 تومان

26000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات

کار آزاد

32000 تومان

22000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری مایل
 • ردیابی درآمد و هزینه
 • برآورد مالیات های سه ماهه
 • صورتحساب و پرداخت قبوض

پلاس

52000 تومان

27000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرا گزارش
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • مدیریت صورتحساب
 • کاربران چندگانه
 • زمان پیگیری

سبک دو قیمت ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

شروع ساده

26000 تومان

21000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات

پلاس

75000 تومان

52000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • مدیریت صورتحساب

اصول

36000 تومان

28000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرا گزارش
 • ارسال برآوردها

سبک سه قیمت ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

شروع ساده

26000 تومان

21000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات

پلاس

58000 تومان

29000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • مدیریت صورتحساب

اصول

37000 تومان

25000 تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرا گزارش
 • ارسال برآوردها

آیا درباره خدمات ما سوالی دارید؟

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی مشتری یا که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است